Rekrutacja

zasady rekrutacji

Czas na złożenie wniosku o przyjęcie do bursy na rok 2024/2025

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Terminy rekrutacji

Kontynuacja
1.Termin składania deklaracji o kontynuacji zamieszkania w bursie w roku szkolnym:

od 14.05.2024 r. do 11.06.2024 r. dotyczy uczniów aktualnie mieszkających w bursie.

Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca.

Nowi wychowankowie
2. Termin składania dokumentów dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy: od 12.06.2024 r. do 18.07.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 22.07.2024 r.

Rekrutacja uzupełniająca
3. Składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym: od 24.07.2024 r.  do 05.08.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 07.08.2024 r.

4. Zebranie rodziców jest planowane w dniu kwaterowania młodzieży tj. .09.2024 r.
o
godz. 17.00


Obowiązujące dokumenty

1. Wniosek o przyjęcie do bursy wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Kwestionariusz – informacja o wychowanku, wypełniony przez rodzica/opiekuna.
3. Zaświadczenie o przyjęciu ucznia do szkoły, należy dostarczyć do dnia 31.07.2024 do godziny 12.00. Brak zaświadczenia o przyjęciu do szkoły wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
4. Deklaracja o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie (dot. uczniów już mieszkających).

W okresie wakacyjnym dokumenty można składać w sekretariacie bursy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Kryteria rekrutacji
 

LP.

 

KRYTERIA

 

Punktacja

1. Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej.

(rodzina wychowuje troje i więcej dzieci)

1
2. Kandydat ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności. 1
3. Jedno z rodziców ma orzeczenie lekarskie

o niepełnosprawności.

1
4. Oboje rodzice kandydata mają orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności. 1
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 1
6. Samotne wychowywanie kandydata. 1
7. Kandydat objęty pieczą zastępczą. 1
8. Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w bursie lub ubiega się o przyjęcie do bursy 1
9. Szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, turniejów), na poziomie co najmniej powiatu. 1
10. Kandydat rozpoczynający naukę w klasie I 1
11. Kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych 1
12. Osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 1
13. Wielodzietność rodziny kandydata* 1
14. Niepełnosprawność kandydata* 1
15. Niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów kandydata* 1
16. Niepełnosprawność dziecka kandydata* 1
17. Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę* 1
18. Samotne wychowanie dziecka przez kandydata* 1

* W przypadku kandydata pełnoletniego


Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych kryteriów

1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
2. Kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu.
3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
4. Kserokopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Oświadczenie potwierdzające wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym w rodzinie).
6. Informacja organizacji pozarządowej w objęciu kandydata opieką.
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie wychowanka (finalista konkursów, turniejów lub olimpijczyk) potwierdzone za zgodność z oryginałem. Prosimy o jeden egzemplarz.

*W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata określonych kryteriów – punkty nie będą przyznane.


Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Bursy.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor Bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do Sądu Administracyjnego.


Ochrona danych osobowych

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywanie nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z pobytu w Bursie.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Bursie przez okres roku.

NASZ ADRES:
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3
31-450 KRAKÓW
ul. Ułanów 21a
e-mail: bursa3@interia.pl

Na wszystkie Wasze pytania chętnie odpowiemy. Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. (12) 411 64 39.

 

Skip to content